Spreidingsplan Bibliotheek Amersfoort

Spreidingsplan Bibliotheek Amersfoort

Ontwikkel gezamenlijk met het management een visie op het spreiding van het bibliotheekwerk in de stad Amersfoort.

De opdrachtgever

De opdrachtgever is de heer Erno de Groot, directeur Bibliotheek Amersfoort.

Het project

betreft het met het management ontwikkelen van een visie op de spreiding van het bibliotheekwerk in de stad Amersfoort. Aanleiding voor het opstellen van de spreidingsvisie zijn onder meer de plannen tot realisatie van twee nieuwe vestigingen. De OB Amersfoort heeft Longus als sparring partner ingehuurd om het spreidingsplan tot stand te brengen door kennis in te brengen, discussies te initieren, draagvlak te creeren en voortgang te bewaken. Wijkprofielen Om een goede spreiding van bibliotheekvoorzieningen met een passend dienstenaanbod te kunnen formuleren is een goed beeld van (de ontwikkelingen in) de stad noodzakelijk. Op basis van statistische informatie van de gemeente zijn analyses gemaakt op wijkniveau. Hoeveel inwoners de wijk heeft, de bijbehorende leeftijdsopbouw, het opleidingsniveau, het gemiddeld inkomen, de etnische achtergrond etc. Tevens zijn voor de periode 2005-2012 demografische ontwikkelingen in kaart gebracht. De ontwikkeling van de nieuwe wijk Vathorst en het effect hiervan op de bevolkingssamenstelling van de gehele stad is hierbij meegenomen. Vestigingsprofielen Ook van de huidige vestigingen zijn analyses gemaakt. Het ledenaantal, het verloop hierin, de leeftijdsopbouw, het aantal uitleningen, de (fysieke) staat van de panden etc. Tevens is per vestiging onderzocht uit welke wijken de ingeschreven leden komen. Op basis hiervan zijn de huidige verzorgingsgebieden in kaart gebracht. Voorkeursvariant Door wijkprofielen en verzorgingsgebieden op verschillende manieren met elkaar in relatie te brengen is een voorkeursvariant ontstaan voor de spreiding van het bibliotheekwerk in de stad.

Het resultaat

is dat er stapsgewijs door de OB Amersfoort, samen met Longus, is toegewerkt naar een spreidingsplan voor het bibliotheekwerk in Amersfoort. In het plan is aangegeven langs welke weg de spreiding de komende jaren vorm zal gaan krijgen.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Deskresearch o.b.v. informatie verstrekt door de gemeente, de bibliotheek en andere instellingen (GGZ)
  • Het leiden van workshops waarin het management in interactieve sessies o.b.v. concepten keuzes heeft gemaakt betreffende de gewenste spreiding
  • Het opstellen van de concept-eindrapportage.

De uitvoering van het project speelde zich af in de periode van september 2005 tot en met oktober 2005.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.