Ontwerp Provinciale ICT-serviceorganisatie

Ontwerp Provinciale ICT-serviceorganisatie

PBC Utrecht heeft Longus gevraagd in samenspraak met de toekomstige klanten de door de ICT-organisatie te leveren diensten te inventariseren en de organisatie die daarvoor nodig is te ontwerpen.

De opdrachtgever

De opdrachtgever is de Provinciale Bibliotheekcentrale Utrecht (PBCU), de beoogde toekomstige Serviceorganisatie van de Openbare bibliotheken in de provincie Utrecht.

Het project

betreft het in samenspraak met de toekomstige klanten inventariseren van de door de ICT-serviceorganisatie te leveren diensten en het ontwerpen van de daarvoor benodigde organisatie. Voor wat betreft de diensten gaat het niet alleen om het benoemen van diensten, maar vooral ook om het uitwerken hiervan tot op het niveau van Service Level Agreements (SLA s). Voor wat betreft de organisatie gaat het om de meest passende structuur met de daarbij behorende taken en functies. De PBCU heeft Longus als sparring partner ingehuurd om de gewenste veranderingen tot stand te brengen door kennis in te brengen, discussies te initieren, draagvlak te creeren en voortgang te bewaken.

Het resultaat

is dat er stapsgewijs door de PBCU, samen met de Openbare Bibliotheken, de toekomstige klanten, wordt toegewerkt naar de nieuwe organisatie. Op basis van een door Longus opgesteld Voorontwerp, waarin de mogelijke diensten en organisatievormen werden beschreven, zijn de ideeen getoetst bij de bibliotheekdirecties in individuele interviews. Vervolgens zijn de diensten nader uitgewerkt in collectieve diensten voor alle deelnemers in het netwerk en niet-collectieve diensten, waarvan bibliotheken naar keuze kunnen afnemen. Voor al deze diensten zijn Service Level Agreements verder uitgewerkt en afgestemd in een klankbordgroep met de bibliotheekdirecties. Op basis van de verwachte afname wordt in december 2004 de ICT-serviceorganisatie en het migratieplan ontworpen.

De bijdrage van Longus

bestond uit de diensten van de consultant met als taken:

  • Opstellen Plan van Aanpak
  • Opstellen rapport Voorontwerp diensten en organisatie
  • Organisatie en voorzitten van de klankbordgroepvergaderingen
  • Uitvoeren van interviews met directies ter toetsing van het voorontwerp
  • Uitwerken concepten voor dienstbeschrijvingen en SLA s
  • Doen van aanbevelingen voor korte en middellange termijn
  • Uitwerken van het plan van aanpak ter realisatie van de organisatie en processen.

De uitvoering van het project speelde zich af in de periode van april 2004 tot en met december 2004.

Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op.