Categoriearchief: Referenties

Hernieuwing Infrastructuur Cultuureducatie Westfriesland

Zeven Westfriese gemeenten hebben in 2012 het plan opgevat te komen tot een gezamenlijke regionale visie op de herziening van de regionale infrastructuur voor Cultuureducatie.

Longus is aangezocht voor het begeleiden van het traject om te komen tot een breed gedragen projectvoorstel. Daarbij diende samenwerking
te worden gezocht met de culturele instellingen en scholen in het werkgebied.

Achtergrond
Er waren voor de Westfriese gemeenten meerdere redenen voor een hernieuwing van het cultuureducatiebeleid:

  • Economische omstandigheden: toenemende druk op cultuurbudgetten; bezuinigingen.
  • Veranderingen beleid Provincie en Rijk: wegvallen Kunstcompagnie; bezuinigingen.
  • Regionale samenwerking en schaalvergroting: schaalvergroting en samenwerking noodzaak.

In het gezamenlijk bestuurlijk overleg is de volgende opdracht gegeven voor het formuleren van een gezamenlijke regionale visie op de toekomst van cultuureducatie in Westfriesland:

Ontwikkel in deze sterk veranderende samenleving een regionale visie op de toekomst van kunst- en cultuureducatie in Westfriesland met de volgende componenten:

  • Kunsteducatie (inclusief muziekeducatie)
  • Erfgoededucatie
  • Media educatie (inclusief bibliotheekwerk)

Bij het formuleren van een gezamenlijke visie op cultuureducatie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Cultuurbehoud voor Westfriesland.
  • Gemeenten faciliteren infrastructuur; vragers en aanbieders vinden elkaar rechtstreeks.
  • Kansen door digitalisering.
  • Vraaggerichtheid; grotere verantwoordelijkheid voor de uitvoering van cultuureducatie bij het onderwijs.

De opdracht is door ons benaderd als een project, waarbij een projectgroep, bestaande uit ambtenaren van de verschillende gemeenten, met ons de voortgang en de inhoud besprak.
Om draagvlak te creëren zijn meerdere bijeenkomsten met zowel aanbieders als afnemers (Onderwijs) van diensten op het gebied van CE georganiseerd om de ideeën te ontwikkelen en te toetsen.

Het resultaat is een businessplan dat een uitgewerkte beschrijving van het concept bevat: een portal waarin aanbieders hun diensten kunnen inbrengen en afnemers kunnen zoeken en adviezen kunnen vragen. Daarnaast is de rolverdeling tussen partijen en participanten, het verwachte maatschappelijke en financiële effect (ook voor de participanten), en een financiële paragraaf met de eenmalige en structurele (exploitatie-) kosten en opbrengsten uitgewerkt.

Inmiddels heeft dit plan de politieke besluitvormingsprocedures doorlopen en gaat de uitvoeringsfase in.